คลิกที่ชื่อ ตำบล เพื่อดูรายละเอียดหมู่บ้านต่างๆ
ชื่อตำบล
จำนวนหมู่บ้าน
จำนวน อสม. ในฐานข้อมูลปัจจุบัน
จำนวน อสม. ที่มาแสดงตน
17
119
119
8
120
120
6
92
92
13
172
172
9
100
100
รวม
53
603
603