คลิกที่ชื่อ ตำบล เพื่อดูรายละเอียดหมู่บ้านต่างๆ
ชื่อตำบล
จำนวนหมู่บ้าน
จำนวน อสม. ในฐานข้อมูลปัจจุบัน
จำนวน อสม. ที่มาแสดงตน
19
257
257
16
221
221
19
188
188
15
138
138
12
145
145
15
201
201
13
186
186
15
216
216
11
95
95
10
109
109
รวม
145
1,756
1,756