คลิกที่ชื่อ ตำบล เพื่อดูรายละเอียดหมู่บ้านต่างๆ
ชื่อตำบล
จำนวนหมู่บ้าน
จำนวน อสม. ในฐานข้อมูลปัจจุบัน
จำนวน อสม. ที่มาแสดงตน
9
111
111
13
146
146
12
110
110
11
158
158
รวม
45
525
525