คลิกที่ชื่อ อำเภอ เพื่อดูรายละเอียดตำบลต่างๆ
ชื่ออำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนหมู่บ้าน
จำนวน อสม. ในฐานข้อมูลปัจจุบัน
จำนวน อสม. ที่มาแสดงตน
เมืองยโสธร 
  18
213
2,833
2,833
ทรายมูล 
  5
54
617
617
กุดชุม 
  9
128
1,342
1,342
คำเขื่อนแก้ว 
  13
120
1,280
1,279
ป่าติ้ว 
  5
57
705
705
มหาชนะชัย 
  10
103
1,086
1,086
ค้อวัง 
  4
45
525
525
เลิงนกทา 
  10
145
1,756
1,756
ไทยเจริญ 
  5
53
605
605
รวม
79
918
10,749
10,748