คลิกที่ชื่อ อำเภอ เพื่อดูรายละเอียดตำบลต่างๆ
ชื่ออำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนหมู่บ้าน
จำนวน อสม. ในฐานข้อมูลปัจจุบัน
จำนวน อสม. ที่มาแสดงตน
เมืองยโสธร 
  18
213
2,825
2,825
ทรายมูล 
  5
54
612
612
กุดชุม 
  9
128
1,331
1,331
คำเขื่อนแก้ว 
  13
120
1,280
1,279
ป่าติ้ว 
  5
57
705
705
มหาชนะชัย 
  10
103
1,089
1,089
ค้อวัง 
  4
45
525
525
เลิงนกทา 
  10
145
1,757
1,757
ไทยเจริญ 
  5
53
603
603
รวม
79
918
10,727
10,726