คลิกที่ชื่อ อำเภอ เพื่อดูรายละเอียดตำบลต่างๆ
ชื่ออำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนหมู่บ้าน
จำนวน อสม. ในฐานข้อมูลปัจจุบัน
จำนวน อสม. ที่มาแสดงตน
เมืองยโสธร 
  18
213
2,940
2,940
ทรายมูล 
  5
54
646
646
กุดชุม 
  9
128
1,394
1,394
คำเขื่อนแก้ว 
  13
120
1,327
1,326
ป่าติ้ว 
  5
57
723
723
มหาชนะชัย 
  10
103
1,143
1,143
ค้อวัง 
  4
45
550
550
เลิงนกทา 
  10
145
1,823
1,823
ไทยเจริญ 
  5
53
620
620
รวม
79
918
11,166
11,165