คลิกที่ชื่อ อำเภอ เพื่อดูรายละเอียดตำบลต่างๆ
ชื่ออำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนหมู่บ้าน
จำนวน อสม. ในฐานข้อมูลปัจจุบัน
จำนวน อสม. ที่มาแสดงตน
เมืองยโสธร 
  18
213
2,835
2,832
ทรายมูล 
  5
54
609
607
กุดชุม 
  9
128
1,344
1,343
คำเขื่อนแก้ว 
  13
120
1,291
1,290
ป่าติ้ว 
  5
57
706
705
มหาชนะชัย 
  10
103
1,087
1,086
ค้อวัง 
  4
45
524
524
เลิงนกทา 
  10
145
1,777
1,774
ไทยเจริญ 
  5
53
605
602
รวม
79
918
10,778
10,763