Home The News คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ - บทความต่างๆ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ - บทความต่างๆ PDF Print E-mail
Written by สุจินดา สุขกำเนิด   
Tuesday, 24 March 2009 14:31

 

--------------------  7 กรกฎาคม 2553

คลิกที่นี้ เพื่อ download ไฟล์คู่มือการแก้ไข เพิ่มเติมรายชื่อหมู่บ้าน และชุมชน

ระบบเพิ่มความสามารถการแก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้รหัสผ่านจังหวัด ดังนี้ 

****

1. เพิ่ม username / password ของตำบล

2.แก้ไขฐานข้อมูลของจังหวัด

3.เพิ่มรหัส อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมระบุจุดพิกัด (ละติจูด / ลองจิจูด) 

4.ระบุพื้นที่ เป้าหมายตำบล รพ.สต. หรือ ตำบลจัดการสุขภาพ

 

-------------- 16 กุมภาพันธ์ 2553

มีคำถาม จากจังหวัดว่า เพิ่มเติมรายชื่อหมู่บ้านไม่ได้   เมื่อเข้าไปตรวจสอบ พบว่า หน้าจอการเพิ่มเติมหมู่บ้าน โปรแกรมจะแสดงรหัสหมู่บ้านที่ 1   โดยจังหวัดจะแก้ตรงส่วนนี้ไม่ได้ ขอให้แก้ไขที่ หมู่ที่ 1 เป็น เลขหมู่ที่ที่ต้องการ  แล้วรหัสหมู่บ้่านจะเปลี่ยนตาม ดังรูป

 

 

Download  เอกสารการใช้งานในระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

 

 

 

------------------- 19 กรกฎาคม 2553

 

 Download  จำนวนอสม. พ้นสภาพ จำแนกตามสาเหตุการพ้นสภาพ ของแต่ละจังหวัด

 

--------- 28 มิถุนายน 2553

        ระบบเปิดให้จังหวัดสามารถ back up ข้อมูล อสม. ได้โดยใช้รหัสผ่าน ของจังหวัด   
   

กด ปุ่ม back up จะได้ข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด ระดับการศึกษา และอาชีพ  กดปุ่ม Excel จะสามารถ

บันทึกไฟล์ได้ชื่อ อสม. ทั้งหมด

    
------------ 20 มิถุนายน 2553 

ขอรหัสผ่านการคีย์ข้อมูล หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

ได้ที่ This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it  

หรือ This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

 ----------------------( 31 พฤษภาคม 2553 )

 รายงานสรุปฐานข้อมูล อสม. ปี 2553  (ในเว็บไซต์) จำแนกตามจังหวัด     

 

 ------------- ( 26 พฤษภาคม 2553 )

 

           กรณีที่พื้นที่ จำรหัสผ่านไม่ได้ หรือ รหัสผ่านใช้ไม่ได้ ให้แจ้งไปที่ กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของท่าน  เพื่อขอรับรหัสผ่าน  หรือ ส่งเมล์มาที่ This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it ในกรณีที่รหัสผ่านใช้ไม่ ได้ ให้แจ้งชื่อ รหัสสถานบริการ ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด มาด้วย เพื่อตรวจสอบรหัสให้ใหม่

 

   ไฟล์รายละเอียด  ตัวแปรการจัดระดับศักยภาพหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 5 ระดับ  ปี 2553 

 

 -------------- ( 9 พฤษภาคม 2553 )

 

   ไฟล์นำเสนอ การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2553 (ไฟล์ ppt)

 

-------------- ( 7 พฤษภาคม 2553 )

 

   ระเบียบ และตัวอย่างการออกบัตรประจำตัวให้กับ อสม.

 

----------------( 6 พฤษภาคม 2553 )

   การอบรม ฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2553  

- คู่มือ หลักสูตรการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2553

 

 

  ไข้หวัดใหญ่ 2009 กับการดำเนินงานของภาคประชาชน ปี 2553  

- คู่มือ การดำเนินงานภาคประชาชนเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ปี 2553 

 

การจัดทำทำเนียบประธาน อสม.ระดับจังหวัดและอำเภอ

เนื่องจากทางกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ จะจัดทำทำเนียบประธาน อสม.ระดับจังหวัดและอำเภอ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบงาน สช.ของแต่ละจังหวัด ช่วยตรวจสอบรายชื่อประธาน อสม.อำเภอของแต่ละจังหวัดภาคอีสาน ในเว็บไซต์เครือ ข่าย อสม.อีสาน (ด้านซ้ายบนของหน้าจอ) สำหรับ ภาคอื่นๆ ให้ตรวจสอบกับศูนย์ สช. แต่ละภาค ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็โปรดได้แจ้ง เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และขอให้ประสานกับทางชมรม อสม.เพื่อขอภาพถ่ายของประธานอำเภอและประธานจังหวัดในการจัดทำทำเนียบดัง กล่าวด้วย

 

------------- (23 เมษายน 2553)

              Download  วิธีการกรอกข้อมูล หมู่บ้านจัดการปี 2553

คลิกดู เป้าหมายจำนวนหมู่บ้าน แต่ละจังหวัด

 --------------- 22 เมษายน 2553

 

   Download บทบาท อสม. ในการเป็นแกนนำหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

    (จากคู่มือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และดูแลปัญหาการคลอดก่อนกำหนดของชุมชน)

 

---------------- 19  เมษายน 2553 

  เว็บไซต์ มีการปรับเปลี่ยนการแสดงผลจำนวนอสม. ในปุ่มจังหวัด  ดังนี้

 

 

     ช่องที่ 3    =  ช่อง 4 + ช่อง 5  

     ช่องที่ 4    คือ อสม. ที่มีสิทธิ์รับเงิน 600 บาท / เดือน

     ช่องที่ 5    คือ อสม.ใหม่ที่เพิ่งเข้ามา ยังไม่มีสิทธิ์รับเงิน หรือ เป็นอสม. ที่เป็นมานาน

                      แต่ ไม่ขอรับสิทธิ์รับเงิน เนื่องจากไม่มาแสดงตนยืนยันในปี 2552

     ช่องที่ 6   คือ อสม. ที่พ้นสภาพ ที่เก็บไว้ในในฐานข้อมูล แต่ไม่รวมกับจำนวน อสม. ในช่อง ที่ 3

                   

     Download  ไฟล์ การแสดงผลรายงาน อสม. ที่เพิ่มเติมในปี 2553

-------------------------------------------------------------------------

  


  ตัวอย่างการแสดงผล รายชื่อ อสม. จำแนกตามระัดับการศึกษา  ในรายงานที่ปุ่ม อสม.

  ท่านสามารถดูรายชื่อ อสม. ที่จบ ปริญญาตรี โท เอก  ได้โดยการคลิกเมาท์ที่ตัวเลขสีแดง ของแต่ละจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 ----------- ตัวอย่างหน่าจอการกรอกทะเบียนประวัติ อสม. เพิ่มเติม ปี 2553 

การ เพิ่มเติม รายชื่อ อสม. ที่เข้าเรียนต่อ กศน. ในปี 2553   และสถานะอสม.

วิธี แก้ไข login จังหวัด  แล้วเข้าไปที่รายชื่อ อสม.ที่ต้องการแก้ไข  เลือกเมนู ดังรูป

 

 ส่วนที่เพิ่มเติม การเรียนต่อกศน.  อยู่ที่ส่วนที่ 7 ดังรูป

ส่วนที่แก้ไขสถานะของอสม. อยู่ที่ส่วนที่ 13 

   -  อสม. ที่มีสิทธิ์รับเงิน ต้องกรอกในช่อง ได้รับการยืนยัน หลักฐานครบ/ไม่ครบ ก็ได้

   -  อสม. ที่ไม่มายืนยัน หรือ อสม.ที่ไม่ขอรับค่าป่วยการ จะไม่ได้ถูกแสดงชื่อในรายงาน อสม.ที่ได้รับสิทธิ์รับค่าป่วยการ

   -  อสม. ใหม่   ก็จะยังไม่ได้รับค่าป่วยการ  ดังนั้นจะไม่มีชื่อในรายงาน อสม.ที่ได้รับสิทธิ์รับค่าป่วยการ

 

--------------- 7  เมษายน  2553

      ผลการสำรวจความพึง พอใจต่อนโยบายการจ่ายค่าป่วยการ 600 บาทให้กับ อสม.

 

 -------------- 26 มีนาคม 2553

 

 •  รายงานสรุป ฐานข้อมูล อสม. ในระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2553

 •  ราย ชื่อ อสม. จบระดับปริญญาเอก /โท / ตรี

           Download ได้ที่เมนู  "รายงาน อสม. - คู่มือการกรอกข้อมูล อสม"  ด้านบน

 

--------------------(25 มีนาคม 53 )

         ตัวอย่างรายงานผลการศึกษาการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

        จังหวัดนครพนม ปี 2552

         Download ได้ที่เมนู  "รายงาน/คู่ มือ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2553 - 2552"  ด้านบน

            

------------------- 11 มีนาคม 2553

 

       จดหมายราชการ เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนกำหนดจัดงานวันอาสาสมัครแห่งชาติ ปี 2553

 

------( 26 กุมภาพันธ์ 2553 )

  

-  Download ไฟล์ แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2553 

 -  Download  ไฟล์โครงสร้างตัวแปรการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2553

 - Download ไฟล์คำชี้แจงการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2553

 -  รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2552 

 -  Download  บทความ

  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสุขภาพใน ระดับหมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์และจัดระดับศักยภาพหมู่บ้าน และแสดงผลโดยใช้ Google Maps

 

 

   Download ข้อมูลระดับศักยภาพหมู่บ้านในด้านการจัดการสุขภาพ ปี 2552 รายจังหวัด

              ในการนี้ ใคร่ขอให้จังหวัดทำการตรวจสอบข้อมูลของจังหวัด บนหน้าเวบ

กดปุ่มด้านบน  "จังหวัด"  เลือกปี 2553   ว่าถูกต้องหรือไม่

หากไม่ถูกต้อง ขอให้เข้าท่านเข้าไปแก้ไขในเว็บไซต์โดย ใช้รหัสผ่านของจังหวัด 

อ่านคู่มือ ได้ที่นี้ 

 

 

--------------------------(2 ธค. 52)

     เอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล อสม.

 1. โครงสร้างตัวแปรของตารางข้อมูลอสม.

 2. การวิเคราะห์ตัวแปรในข้อมูลอสม.

 3. คู่มือการกรอกข้อมูลอสม.บนเว็บ

   

 

แนวทางการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านจัดการ

 1. โครงสร้างตัวแปรของตารางข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

 2. เสนอผลงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ (โดย ppt)

 3. ชื่อ URL ที่เขียนคำสั่งบนเว็บ เพื่อดึงข้อมูลตัวแปรต่างๆข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ของแต่ละจังหวัด

 4. การวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านจัดการ แบ่งเป็น 5 ระดับ

 5. วิธีการใช้เว็บ Map หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

 

การใช้โปรแกรม spss

      1.  วิธีการนำข้อมูลไฟลฺ์ Excel เข้าโปรแกรม SPSS

      2. การวิเคราะห์ตัวแปรข้อมูลจำนวน หลังคาเรือน ประชากร และอสม.

         (ข้อมูลสามารถ download ไว้ที่ www.thaiphc.net/vill_30Sep52.html)--------------------------(กค.52)

 

   หรือเปิดที่ link  นี้

 

--------------------------(มิย.52)

หากต้องการเอกสารเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมหมู่บ้านจัดการเดิมปี 2549-2551  (ติดตั้งแบบ offline) ไปที่

เวปไซต์  www.phcvim.com/useProgram.html

         

 

 --------------------------(เมย.52)

 

เอกสารต่างๆในเวปไซต์ www.thaiphc.net


Last Updated ( Tuesday, 19 October 2010 20:11 )