ฐานข้อมูล จำนวนหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อตั้งเป็นเป้าหมายของบประมาณ ปี 2563

ปี 2562 จังหวัด


*จำนวนหมู่บ้าน ชุมชน สามารถอัพเดทข้อมูลได้ที่เมนู "ข้อมูลเริ่มต้นของระบบ"

ชื่อจังหวัด จำนวนอำเภอ จำนวนตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้าน(จากกรม ปค.) จำนวนชุมชน จำนวนหลังคาเรือน จำนวนโควต้า อสม. ที่ได้รับงบปี 2562 จำนวน อสม.ในฐานข้อมูล จำนวน อสม.ที่มีสิทธิ์รับเงิน 600 บาท ปี 2562
รวม000000000