รายงานข้อมูลบทบาท อสม.ฯ วัคซีนโควิด 19


จังหวัด จำนวน
ตำบล
จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
อสม.เคาะประตูบ้านบอกต่อวัคซีน จำนวน
หลังคาเรือน
ที่ อสม.
เคาะประตูบ้าน
(สะสม)
จำนวน อสม.ที่ได้รับวัคซีน
โควิด 19
อสม. แนะนำ
กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีน
โควิด 19
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้รับฉีดวัคซีน
โควิด 19 และติดตามอาการข้างเคียง
จำนวนหลังคาเรือน
ที่ อสม.เคาะประตูบ้าน
มีอาการสำคัญ
ส่งต่อเจ้าหน้าที่
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ลงทะเบียน
ผ่านLine@
“หมอพร้อม”
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่าน สมาร์ท อสม.
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่านเอกสารของ
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ
จำนวนกี่คน
รวม ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 2
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง
(ตำบล) (ตำบล) (หลังคาเรือน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
นครราชสีมา 289 289 459,356 341 513,766 5,983 3,467 82,537 17,802 297,264 397,603 12,029 96 11,933 5,993 23 5,970
บุรีรัมย์ 189 140 227,267 31 341,615 1,931 1,182 16,387 5,862 119,361 141,610 11,504 67 11,437 5,841 25 5,816
สุรินทร์ 159 159 298,301 316 364,067 873 532 9,842 4,782 108,434 123,058 1,533 27 1,506 624 8 616
ชัยภูมิ 124 106 121,370 175 139,808 1,509 877 7,785 4,068 47,468 59,321 2,431 7 2,424 1,140 7 1,133
รวม 761 694 1,106,294 863 1,359,256 10,296 6,058 116,551 32,514 572,527 721,592 27,497 197 27,300 13,598 63 13,535