รายงานข้อมูลบทบาท อสม.ฯ วัคซีนโควิด 19


จังหวัด จำนวน
ตำบล
จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
อสม.เคาะประตูบ้านบอกต่อวัคซีน จำนวน
หลังคาเรือน
ที่ อสม.
เคาะประตูบ้าน
(สะสม)
จำนวน อสม.ที่ได้รับวัคซีน
โควิด 19
อสม. แนะนำ
กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีน
โควิด 19
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้รับฉีดวัคซีน
โควิด 19 และติดตามอาการข้างเคียง
จำนวนหลังคาเรือน
ที่ อสม.เคาะประตูบ้าน
มีอาการสำคัญ
ส่งต่อเจ้าหน้าที่
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ลงทะเบียน
ผ่านLine@
“หมอพร้อม”
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่าน สมาร์ท อสม.
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่านเอกสารของ
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ
จำนวนกี่คน
รวม ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 2
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง
(ตำบล) (ตำบล) (หลังคาเรือน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
หนองบัวลำภู 59 42 42,475 49 81,496 365 249 820 1,106 35,911 37,837 462 5 457 155 0 155
อุดรธานี 156 156 414,743 111 519,338 1,229 495 37,988 3,488 202,135 243,611 4,169 201 3,968 890 3 887
เลย 90 63 103,324 43 122,444 582 280 1,748 1,904 37,984 41,636 850 31 819 272 0 272
หนองคาย 62 62 69,412 40 174,340 1,001 348 7,161 4,629 47,651 59,441 2,826 13 2,813 724 7 717
สกลนคร 125 125 296,438 126 379,651 1,571 592 4,902 1,746 206,035 212,683 15,428 244 15,184 6,574 82 6,492
นครพนม 99 84 143,624 137 226,937 1,803 599 9,025 5,584 58,802 73,411 3,005 26 2,979 816 7 809
บึงกาฬ 53 37 49,285 257 90,364 456 82 1,178 2,179 8,584 11,941 735 14 721 60 0 60
รวม 644 569 1,119,301 763 1,594,570 7,007 2,645 62,822 20,636 597,102 680,560 27,475 534 26,941 9,491 99 9,392