รายงานข้อมูลบทบาท อสม.ฯ วัคซีนโควิด 19


จังหวัด จำนวน
ตำบล
จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
อสม.เคาะประตูบ้านบอกต่อวัคซีน จำนวน
หลังคาเรือน
ที่ อสม.
เคาะประตูบ้าน
(สะสม)
จำนวน อสม.ที่ได้รับวัคซีน
โควิด 19
อสม. แนะนำ
กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีน
โควิด 19
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้รับฉีดวัคซีน
โควิด 19 และติดตามอาการข้างเคียง
จำนวนหลังคาเรือน
ที่ อสม.เคาะประตูบ้าน
มีอาการสำคัญ
ส่งต่อเจ้าหน้าที่
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ลงทะเบียน
ผ่านLine@
“หมอพร้อม”
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่าน สมาร์ท อสม.
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่านเอกสารของ
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ
จำนวนกี่คน
รวม ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 2
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง
(ตำบล) (ตำบล) (หลังคาเรือน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
ขอนแก่น 199 199 411,416 435 601,039 2,803 868 27,842 5,251 177,678 210,771 25,246 93 25,153 11,963 2 11,961
มหาสารคาม 133 133 225,917 111 299,717 1,557 464 70,747 5,024 240,130 315,901 4,075 32 4,043 1,645 5 1,640
ร้อยเอ็ด 193 193 268,710 4,830 388,224 3,554 1,908 41,441 12,375 137,632 191,448 16,709 511 16,198 7,303 213 7,090
กาฬสินธุ์ 135 135 198,611 556 274,337 1,636 863 2,790 1,138 44,001 47,929 323 3 320 47 0 47
รวม 660 660 1,104,654 5,932 1,563,317 9,550 4,103 142,820 23,788 599,441 766,049 46,353 639 45,714 20,958 220 20,738