รายงานข้อมูลบทบาท อสม.ฯ วัคซีนโควิด 19


จังหวัด จำนวน
ตำบล
จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
อสม.เคาะประตูบ้านบอกต่อวัคซีน จำนวน
หลังคาเรือน
ที่ อสม.
เคาะประตูบ้าน
(สะสม)
จำนวน อสม.ที่ได้รับวัคซีน
โควิด 19
อสม. แนะนำ
กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีน
โควิด 19
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้รับฉีดวัคซีน
โควิด 19 และติดตามอาการข้างเคียง
จำนวนหลังคาเรือน
ที่ อสม.เคาะประตูบ้าน
มีอาการสำคัญ
ส่งต่อเจ้าหน้าที่
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ลงทะเบียน
ผ่านLine@
“หมอพร้อม”
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่าน สมาร์ท อสม.
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่านเอกสารของ
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ
จำนวนกี่คน
รวม ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 2
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง
(ตำบล) (ตำบล) (หลังคาเรือน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
สมุทรปราการ 50 50 100,840 276 164,216 4,058 3,155 6,564 0 52,996 59,560 11,664 0 11,664 8,123 0 8,123
ชลบุรี 92 51 51,792 60 60,084 1,575 1,056 8,139 725 8,492 17,356 2,390 8 2,382 1,290 3 1,287
ระยอง 58 58 56,952 0 404,934 6,887 5,457 17,453 17,134 104,387 138,974 7,766 66 7,700 5,577 3 5,574
จันทบุรี 76 76 71,662 32 91,411 1,299 723 3,248 36 9,674 12,958 1,748 6 1,742 800 0 800
ตราด 38 33 34,150 0 49,338 1,188 1,034 6,546 191 25,759 32,496 1,836 128 1,708 858 119 739
ฉะเชิงเทรา 93 93 103,146 93 130,648 1,299 471 5,947 594 24,301 30,842 1,352 40 1,312 177 4 173
ปราจีนบุรี 65 18 9,794 7 14,183 61 27 248 119 6,969 7,336 55 1 54 0 0 0
สระแก้ว 59 47 42,902 36 68,048 1,714 723 7,238 210 10,804 18,252 2,451 13 2,438 571 2 569
รวม 531 426 471,238 504 982,862 18,081 12,646 55,383 19,009 243,382 317,774 29,262 262 29,000 17,396 131 17,265