รายงานข้อมูลบทบาท อสม.ฯ วัคซีนโควิด 19


จังหวัด จำนวน
ตำบล
จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
อสม.เคาะประตูบ้านบอกต่อวัคซีน จำนวน
หลังคาเรือน
ที่ อสม.
เคาะประตูบ้าน
(สะสม)
จำนวน อสม.ที่ได้รับวัคซีน
โควิด 19
อสม. แนะนำ
กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีน
โควิด 19
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้รับฉีดวัคซีน
โควิด 19 และติดตามอาการข้างเคียง
จำนวนหลังคาเรือน
ที่ อสม.เคาะประตูบ้าน
มีอาการสำคัญ
ส่งต่อเจ้าหน้าที่
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ลงทะเบียน
ผ่านLine@
“หมอพร้อม”
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่าน สมาร์ท อสม.
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่านเอกสารของ
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ
จำนวนกี่คน
รวม ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 2
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง
(ตำบล) (ตำบล) (หลังคาเรือน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
ราชบุรี 104 104 13,865 5 181,387 162 71 11,955 2,132 6,751 20,838 119 30 88 48 11 37
กาญจนบุรี 98 98 207,459 32 343,345 411 132 22,046 4,543 58,934 85,523 788 12 776 346 7 339
สุพรรณบุรี 110 46 30,003 639 50,996 367 101 4,193 402 15,976 20,571 388 16 372 102 14 88
นครปฐม 106 106 190,326 0 256,919 438 381 4,389 358 1,878 6,625 15 8 7 0 0 0
สมุทรสาคร 40 40 8,109 0 33,685 676 440 8,341 848 12,610 21,799 13,101 165 12,936 2,970 36 2,934
สมุทรสงคราม 36 36 19,476 18 35,380 451 277 1,138 516 9,853 11,507 1,415 5 1,410 724 3 721
เพชรบุรี 93 60 67,677 78 175,131 674 298 4,126 2,120 10,232 16,478 574 46 528 71 0 71
ประจวบคีรีขันธ์ 48 48 61,611 248 77,863 2,155 592 2,301 308 9,787 12,396 3,752 7 3,745 1,013 0 1,013
รวม 635 538 598,526 1,020 1,154,706 5,334 2,292 58,489 11,227 126,021 195,737 20,152 289 19,862 5,274 71 5,203