รายงานข้อมูลบทบาท อสม.ฯ วัคซีนโควิด 19


จังหวัด จำนวน
ตำบล
จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
อสม.เคาะประตูบ้านบอกต่อวัคซีน จำนวน
หลังคาเรือน
ที่ อสม.
เคาะประตูบ้าน
(สะสม)
จำนวน อสม.ที่ได้รับวัคซีน
โควิด 19
อสม. แนะนำ
กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีน
โควิด 19
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้รับฉีดวัคซีน
โควิด 19 และติดตามอาการข้างเคียง
จำนวนหลังคาเรือน
ที่ อสม.เคาะประตูบ้าน
มีอาการสำคัญ
ส่งต่อเจ้าหน้าที่
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ลงทะเบียน
ผ่านLine@
“หมอพร้อม”
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่าน สมาร์ท อสม.
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่านเอกสารของ
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ
จำนวนกี่คน
รวม ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 2
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง
(ตำบล) (ตำบล) (หลังคาเรือน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
นนทบุรี 52 52 42,406 38 408,814 1,159 654 7,095 890 12,005 19,990 7,415 30 7,385 1,822 8 1,814
ปทุมธานี 61 40 8,315 31 153,265 348 75 668 147 4,185 5,000 2,021 12 2,009 506 18 488
พระนครศรีอยุธยา 209 203 69,476 24 210,675 1,701 863 2,396 1,454 63,230 67,080 1,441 5 1,436 395 0 395
อ่างทอง 73 73 50,412 146 99,928 697 252 2,276 859 25,862 28,997 799 14 785 377 0 377
ลพบุรี 124 80 104,378 49 212,708 987 583 49,544 2,086 25,243 76,873 1,493 14 1,479 152 3 149
สิงห์บุรี 43 43 49,187 191 77,432 1,087 672 6,192 1,239 43,673 51,104 1,549 22 1,527 529 4 525
สระบุรี 111 110 83,891 0 151,356 1,097 540 17,508 1,425 6,641 25,574 141 8 133 15 0 15
นครนายก 41 41 79,169 281 99,423 305 73 676 172 21,088 21,936 307 0 307 73 0 73
รวม 714 642 487,234 760 1,413,601 7,381 3,712 86,355 8,272 201,927 296,554 15,166 105 15,061 3,869 33 3,836