รายงานข้อมูลบทบาท อสม.ฯ วัคซีนโควิด 19


จังหวัด จำนวน
ตำบล
จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
อสม.เคาะประตูบ้านบอกต่อวัคซีน จำนวน
หลังคาเรือน
ที่ อสม.
เคาะประตูบ้าน
(สะสม)
จำนวน อสม.ที่ได้รับวัคซีน
โควิด 19
อสม. แนะนำ
กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีน
โควิด 19
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้รับฉีดวัคซีน
โควิด 19 และติดตามอาการข้างเคียง
จำนวนหลังคาเรือน
ที่ อสม.เคาะประตูบ้าน
มีอาการสำคัญ
ส่งต่อเจ้าหน้าที่
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ลงทะเบียน
ผ่านLine@
“หมอพร้อม”
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่าน สมาร์ท อสม.
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่านเอกสารของ
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ
จำนวนกี่คน
รวม ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 2
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง
(ตำบล) (ตำบล) (หลังคาเรือน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
ชัยนาท 53 52 26,093 6 105,504 964 329 1,250 785 16,088 18,123 1,051 12 1,039 256 1 255
นครสวรรค์ 130 110 159,105 172 226,099 210 166 10,183 1,852 89,576 101,611 278 5 273 201 0 201
อุทัยธานี 70 13 16,088 8 23,245 255 185 4,296 3,110 1,918 9,324 1,307 5 1,302 127 2 125
กำแพงเพชร 78 67 63,617 15 223,968 626 280 3,889 1,727 45,383 50,999 1,642 15 1,627 618 1 617
พิจิตร 89 43 17,170 14 60,621 572 385 2,428 798 39,846 43,072 6,357 9 6,348 2,590 3 2,587
รวม 420 285 282,073 215 639,437 2,627 1,345 22,046 8,272 192,811 223,129 10,635 46 10,589 3,792 7 3,785