รายงานข้อมูลบทบาท อสม.ฯ วัคซีนโควิด 19


จังหวัด จำนวน
ตำบล
จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
อสม.เคาะประตูบ้านบอกต่อวัคซีน จำนวน
หลังคาเรือน
ที่ อสม.
เคาะประตูบ้าน
(สะสม)
จำนวน อสม.ที่ได้รับวัคซีน
โควิด 19
อสม. แนะนำ
กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีน
โควิด 19
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้รับฉีดวัคซีน
โควิด 19 และติดตามอาการข้างเคียง
จำนวนหลังคาเรือน
ที่ อสม.เคาะประตูบ้าน
มีอาการสำคัญ
ส่งต่อเจ้าหน้าที่
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ลงทะเบียน
ผ่านLine@
“หมอพร้อม”
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่าน สมาร์ท อสม.
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่านเอกสารของ
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ
จำนวนกี่คน
รวม ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 2
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง
(ตำบล) (ตำบล) (หลังคาเรือน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
อุตรดิตถ์ 67 67 139,530 8 170,691 1,084 986 2,180 2,812 52,230 57,222 1,084 0 1,084 942 0 942
ตาก 63 50 116,050 10 135,075 3,626 2,335 2,761 139 39,209 42,109 27,573 42 27,531 17,299 8 17,291
สุโขทัย 86 52 116,813 31 162,057 507 239 1,204 2,637 26,864 30,705 425 18 407 74 9 65
พิษณุโลก 93 93 170,511 34 268,381 1,094 997 15,407 2,342 67,915 85,664 1,080 2 1,078 1,080 0 1,080
เพชรบูรณ์ 117 117 194,807 936 237,919 2,931 1,011 19,778 2,089 88,224 110,091 3,856 191 3,665 807 18 789
รวม 426 379 737,711 1,019 974,123 9,242 5,568 41,330 10,019 274,442 325,791 34,018 253 33,765 20,202 35 20,167