รายงานข้อมูลบทบาท อสม.ฯ วัคซีนโควิด 19


จังหวัด จำนวน
ตำบล
จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
อสม.เคาะประตูบ้านบอกต่อวัคซีน จำนวน
หลังคาเรือน
ที่ อสม.
เคาะประตูบ้าน
(สะสม)
จำนวน อสม.ที่ได้รับวัคซีน
โควิด 19
อสม. แนะนำ
กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีน
โควิด 19
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้รับฉีดวัคซีน
โควิด 19 และติดตามอาการข้างเคียง
จำนวนหลังคาเรือน
ที่ อสม.เคาะประตูบ้าน
มีอาการสำคัญ
ส่งต่อเจ้าหน้าที่
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ลงทะเบียน
ผ่านLine@
“หมอพร้อม”
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่าน สมาร์ท อสม.
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่านเอกสารของ
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ
จำนวนกี่คน
รวม ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 2
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง
(ตำบล) (ตำบล) (หลังคาเรือน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
สงขลา 127 65 56,509 55 94,662 1,048 352 7,416 4,690 15,216 27,322 1,597 37 560 1,176 7 169
สตูล 36 37 85,264 33 104,281 1,003 389 30,647 832 11,451 42,930 1,037 7 1,030 242 3 239
ตรัง 87 68 91,199 20 128,036 775 229 7,048 815 36,025 43,888 1,142 10 1,132 268 0 268
พัทลุง 65 65 110,566 199 143,035 631 578 4,278 414 12,267 16,959 1,091 19 1,072 615 17 598
ปัตตานี 115 110 99,288 188 191,409 1,075 251 5,920 2,376 37,877 46,173 879 17 862 156 0 156
ยะลา 58 40 36,565 100 43,634 345 205 2,328 559 5,434 8,321 542 8 534 202 2 200
นราธิวาส 77 76 45,898 16 63,925 2,882 987 1,409 1,060 17,448 19,917 1,542 2 1,540 26 0 26
รวม 565 461 525,289 611 768,982 7,759 2,991 59,046 10,746 135,718 205,510 7,830 100 6,730 2,685 29 1,656