รายงานข้อมูลบทบาท อสม.ฯ วัคซีนโควิด 19


จังหวัด จำนวน
ตำบล
จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
อสม.เคาะประตูบ้านบอกต่อวัคซีน จำนวน
หลังคาเรือน
ที่ อสม.
เคาะประตูบ้าน
(สะสม)
จำนวน อสม.ที่ได้รับวัคซีน
โควิด 19
อสม. แนะนำ
กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีน
โควิด 19
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้รับฉีดวัคซีน
โควิด 19 และติดตามอาการข้างเคียง
จำนวนหลังคาเรือน
ที่ อสม.เคาะประตูบ้าน
มีอาการสำคัญ
ส่งต่อเจ้าหน้าที่
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ลงทะเบียน
ผ่านLine@
“หมอพร้อม”
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่าน สมาร์ท อสม.
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่านเอกสารของ
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ
จำนวนกี่คน
รวม ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 2
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง
(ตำบล) (ตำบล) (หลังคาเรือน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
นครศรีธรรมราช 170 169 296,574 265 432,009 6,755 4,124 6,215 2,405 93,348 101,968 89,046 20 89,026 2,350 10 2,340
กระบี่ 53 41 70,400 44 88,179 2,160 1,465 15,569 3,013 52,707 71,289 7,025 260 6,765 2,611 19 2,592
พังงา 48 24 9,046 0 25,100 359 140 1,621 350 10,259 12,230 3,833 0 3,833 1,500 0 1,500
ภูเก็ต 17 17 49,756 6 79,904 1,415 1,109 2,189 431 7,903 10,523 7,815 32 7,783 4,018 9 4,009
สุราษฎร์ธานี 131 56 35,431 220 91,853 1,006 600 9,708 2,110 25,078 36,896 2,900 25 2,875 1,729 18 1,711
ระนอง 30 30 23,160 4 38,158 589 1,608 3,950 16 22,990 26,956 23,093 32 23,061 5,331 2 5,329
ชุมพร 70 40 47,796 3 72,054 656 368 4,353 754 22,552 27,659 2,028 26 2,002 726 11 715
รวม 519 377 532,163 542 827,257 12,940 9,414 43,605 9,079 234,837 287,521 135,740 395 135,345 18,265 69 18,196