รายงานข้อมูลบทบาท อสม.ฯ วัคซีนโควิด 19


จังหวัด จำนวน
ตำบล
จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
อสม.เคาะประตูบ้านบอกต่อวัคซีน จำนวน
หลังคาเรือน
ที่ อสม.
เคาะประตูบ้าน
(สะสม)
จำนวน อสม.ที่ได้รับวัคซีน
โควิด 19
อสม. แนะนำ
กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีน
โควิด 19
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้รับฉีดวัคซีน
โควิด 19 และติดตามอาการข้างเคียง
จำนวนหลังคาเรือน
ที่ อสม.เคาะประตูบ้าน
มีอาการสำคัญ
ส่งต่อเจ้าหน้าที่
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ลงทะเบียน
ผ่านLine@
“หมอพร้อม”
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่าน สมาร์ท อสม.
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่านเอกสารของ
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ
จำนวนกี่คน
รวม ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 2
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง
(ตำบล) (ตำบล) (หลังคาเรือน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
ศรีสะเกษ 206 204 240,850 599 363,445 499 121 29,424 6,074 144,956 180,454 538 12 526 82 0 82
อุบลราชธานี 219 219 351,521 104 419,811 1,763 413 22,537 9,269 68,431 100,237 2,406 17 2,389 254 0 254
ยโสธร 79 79 133,359 166 172,580 1,010 306 6,288 1,741 27,426 35,455 1,786 36 1,750 122 2 120
อำนาจเจริญ 56 54 64,997 30 79,035 605 33 3,071 1,323 12,924 17,318 740 5 735 24 0 24
มุกดาหาร 53 53 70,723 338 89,142 962 111 1,168 368 17,365 18,901 1,071 10 1,061 29 0 29
รวม 613 609 861,450 1,237 1,124,013 4,839 984 62,488 18,775 271,102 352,365 6,541 80 6,461 511 2 509