รายงานข้อมูลบทบาท อสม.ฯ วัคซีนโควิด 19


จังหวัด จำนวน
ตำบล
จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
อสม.เคาะประตูบ้านบอกต่อวัคซีน จำนวน
หลังคาเรือน
ที่ อสม.
เคาะประตูบ้าน
(สะสม)
จำนวน อสม.ที่ได้รับวัคซีน
โควิด 19
อสม. แนะนำ
กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีน
โควิด 19
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้รับฉีดวัคซีน
โควิด 19 และติดตามอาการข้างเคียง
จำนวนหลังคาเรือน
ที่ อสม.เคาะประตูบ้าน
มีอาการสำคัญ
ส่งต่อเจ้าหน้าที่
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ลงทะเบียน
ผ่านLine@
“หมอพร้อม”
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่าน สมาร์ท อสม.
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่านเอกสารของ
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ
จำนวนกี่คน
รวม ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 2
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง
(ตำบล) (ตำบล) (หลังคาเรือน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
เชียงใหม่ 204 204 176,527 322 327,661 2,478 1,295 19,872 1,766 82,993 104,631 3,756 16 3,740 1,386 13 1,373
ลำพูน 51 51 119,467 204 139,278 544 229 10,294 752 23,435 34,481 1,180 4 1,176 100 0 100
ลำปาง 100 81 102,657 94 192,177 2,709 885 3,585 2,911 72,125 78,621 2,680 53 2,627 2,043 25 2,018
แพร่ 78 68 99,575 21 111,341 1,089 692 6,348 1,065 50,568 57,981 2,498 19 2,479 961 6 955
น่าน 99 99 141,680 153 153,067 642 58 3,339 1,363 18,780 23,482 1,296 0 1,296 33 0 33
พะเยา 68 68 100,256 57 178,465 1,364 770 6,320 1,396 41,146 48,862 2,119 207 1,912 843 32 811
เชียงราย 124 124 183,186 583 244,726 386 60 40,822 4,791 29,559 75,172 679 9 670 239 0 239
แม่ฮ่องสอน 45 45 29,624 62 30,886 865 271 931 43 3,273 4,247 800 16 784 284 10 274
รวม 769 740 952,972 1,496 1,377,601 10,077 4,260 91,511 14,087 321,879 427,477 15,008 324 14,684 5,889 86 5,803