รายงานข้อมูลบทบาท อสม.ฯ วัคซีนโควิด 19

เขตสุขภาพ จำนวน
ตำบล
จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
เคาะประตูบ้านช่วงหลังสงกรานต์
20-27 เมษายน (7 วัน)
จำนวน
หลังคาเรือน
ที่ อสม.
เคาะประตูบ้าน
(สะสม)
จำนวน อสม.ที่ได้รับวัคซีน
โควิด 19
อสม. แนะนำ
กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีน
โควิด 19
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้รับฉีดวัคซีน
โควิด 19 และติดตามอาการข้างเคียง
จำนวนหลังคาเรือน
ที่ อสม.เคาะประตูบ้าน
มีอาการสำคัญ
ส่งต่อเจ้าหน้าที่
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ลงทะเบียน
ผ่านLine@
“หมอพร้อม”
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่าน สมาร์ท อสม.
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่านเอกสารของ
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ
จำนวนกี่คน
รวม ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 2
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง
(ตำบล) (ตำบล) (หลังคาเรือน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
เขตสุขภาพที่ 1 769 740 952,972 1,496 1,377,601 10,077 4,260 91,511 14,087 321,879 427,477 15,008 324 14,684 5,889 86 5,803
เขตสุขภาพที่ 2 426 379 737,711 1,019 1,081,445 9,242 5,568 41,330 10,019 274,442 325,791 34,018 253 33,765 20,202 35 20,167
เขตสุขภาพที่ 3 420 285 282,073 215 639,437 2,627 1,345 22,046 8,272 192,811 223,129 10,635 46 10,589 3,792 7 3,785
เขตสุขภาพที่ 4 713 642 487,234 760 1,506,744 7,381 3,712 86,355 8,272 201,927 296,554 15,166 105 15,061 3,869 33 3,836
เขตสุขภาพที่ 5 635 538 598,526 1,020 1,163,213 5,334 2,292 58,489 11,227 126,021 195,737 20,152 289 19,862 5,274 71 5,203
เขตสุขภาพที่ 6 531 426 471,238 504 982,862 18,081 12,646 55,383 19,009 243,382 317,774 29,262 262 29,000 17,396 131 17,265
เขตสุขภาพที่ 7 660 660 1,104,654 5,932 1,622,441 9,550 4,103 142,820 23,788 599,441 766,049 46,353 639 45,714 20,958 220 20,738
เขตสุขภาพที่ 8 644 569 1,119,301 763 1,810,289 7,007 2,645 62,822 20,636 597,102 680,560 27,475 534 26,941 9,491 99 9,392
เขตสุขภาพที่ 9 761 694 1,106,294 863 1,359,256 10,296 6,058 116,551 32,514 572,527 721,592 27,497 197 27,300 13,598 63 13,535
เขตสุขภาพที่ 10 613 609 861,450 1,237 1,128,116 4,839 984 62,488 18,775 271,102 352,365 6,541 80 6,461 511 2 509
เขตสุขภาพที่ 11 519 377 532,163 542 827,257 12,940 9,414 43,605 9,079 234,837 287,521 135,740 395 135,345 18,265 69 18,196
เขตสุขภาพที่ 12 565 461 525,289 611 826,747 7,759 2,991 59,046 10,746 135,718 205,510 7,830 100 6,730 2,685 29 1,656
รวม 7,256 6,380 8,778,905 14,962 14,325,408 105,133 56,018 842,446 186,424 3,771,189 4,800,059 375,677 3,224 371,452 121,930 845 120,085