รายงานข้อมูลบทบาท อสม.ฯ วัคซีนโควิด 19


เขตสุขภาพ จำนวน
ตำบล
จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
จำนวน
หลังคาเรือน
ที่ อสม.
เคาะประตู
บ้านให้ความรู้
เรื่องวัคซีน
โควิด 19
อสม. แนะนำ
กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีน
โควิด 19
กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้รับฉีดวัคซีน
โควิด 19 และติดตามอาการข้างเคียง
ลงทะเบียน
ผ่านLine@
“หมอพร้อม”
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่าน สมาร์ท อสม.
จำนวนกี่คน
ลงทะเบียน
ผ่านเอกสารของ
รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ
จำนวนกี่คน
รวม ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 1
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง รวม ได้รับการฉีด
วัคซีนโควิด 19
เข็มที่ 2
แล้วจำนวนกี่คน
มีอาการข้างเคียง ไม่มีอาการข้างเคียง รวม
(ตำบล) (ตำบล) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน)
เขตสุขภาพที่ 1 769 324 323,446 5,875 3,542 42,091 51,508 286 0 286 572 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 2 426 139 142,452 1,991 3,487 19,656 25,134 470 7 463 940 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 3 420 173 275,036 3,400 1,516 55,939 60,855 0 0 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 4 713 535 873,603 18,576 7,285 129,902 155,763 2,436 19 2,417 4,872 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 5 635 336 299,400 17,093 3,564 32,637 53,294 7,411 37 7,373 14,821 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 6 531 184 440,494 40,411 34,972 523,402 598,785 1,275 0 1,275 2,550 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 7 660 187 249,773 25,911 15,779 132,561 174,251 0 0 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 8 644 408 722,171 35,224 16,887 211,433 263,544 0 0 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 9 761 127 165,305 5,004 6,425 26,931 38,360 0 0 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 10 613 83 128,889 3,014 3,195 21,695 27,904 0 0 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 11 519 124 260,192 23,604 16,631 34,339 74,574 0 0 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 12 565 163 226,701 7,402 2,193 59,773 69,368 14 6 8 28 0 0 0 0
รวม 7,256 2,783 4,107,462 187,505 115,476 1,290,359 1,593,340 11,892 69 11,822 23,783 0 0 0 0