รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข ปี พ.ศ. 2563

MAP SHOW HERE
   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 9
ตำบลทั้งหมด 761 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 42 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
ชัยภูมิ 16 4
นครราชสีมา 32 9
บุรีรัมย์ 23 21
สุรินทร์ 17 8

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
ชัยภูมิ 120
นครราชสีมา 280
บุรีรัมย์ 168
สุรินทร์ 151