รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข ปี พ.ศ. 2563

MAP SHOW HERE
   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 8
ตำบลทั้งหมด 644 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 22 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
นครพนม 12 5
บึงกาฬ 8 2
เลย 14 0
สกลนคร 18 2
หนองคาย 9 12
หนองบัวลำภู 6 1
อุดรธานี 20 0

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
นครพนม 94
บึงกาฬ 51
เลย 90
สกลนคร 123
หนองคาย 50
หนองบัวลำภู 58
อุดรธานี 156