รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข ปี พ.ศ. 2563

MAP SHOW HERE
   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 6
ตำบลทั้งหมด 531 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 35 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
จันทบุรี 10 2
ฉะเชิงเทรา 11 4
ชลบุรี 11 3
ตราด 7 22
ปราจีนบุรี 7 1
ระยอง 8 0
สมุทรปราการ 6 0
สระแก้ว 9 3

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
จันทบุรี 74
ฉะเชิงเทรา 89
ชลบุรี 89
ตราด 16
ปราจีนบุรี 64
ระยอง 58
สมุทรปราการ 50
สระแก้ว 56