รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข ปี พ.ศ. 2563

MAP SHOW HERE
   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 5
ตำบลทั้งหมด 635 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 41 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
กาญจนบุรี 13 14
นครปฐม 7 0
ประจวบคีรีขันธ์ 8 1
เพชรบุรี 8 13
ราชบุรี 10 1
สมุทรสงคราม 3 7
สมุทรสาคร 3 5
สุพรรณบุรี 10 0

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
กาญจนบุรี 84
นครปฐม 106
ประจวบคีรีขันธ์ 47
เพชรบุรี 80
ราชบุรี 103
สมุทรสงคราม 29
สมุทรสาคร 35
สุพรรณบุรี 110