รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข ปี พ.ศ. 2563

MAP SHOW HERE
   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 2
ตำบลทั้งหมด 426 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 10 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
ตาก 9 1
พิษณุโลก 9 0
เพชรบูรณ์ 11 0
สุโขทัย 9 4
อุตรดิตถ์ 9 5

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
ตาก 62
พิษณุโลก 93
เพชรบูรณ์ 117
สุโขทัย 82
อุตรดิตถ์ 62