รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข ปี พ.ศ. 2563

MAP SHOW HERE
   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 12
ตำบลทั้งหมด 565 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 11 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
ตรัง 10 0
นราธิวาส 13 0
ปัตตานี 12 0
พัทลุง 11 3
ยะลา 8 0
สงขลา 16 3
สตูล 7 5

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
ตรัง 87
นราธิวาส 77
ปัตตานี 115
พัทลุง 62
ยะลา 58
สงขลา 124
สตูล 31