รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข ปี พ.ศ. 2563

MAP SHOW HERE
   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 11
ตำบลทั้งหมด 519 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 39 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
กระบี่ 8 3
ชุมพร 8 2
นครศรีธรรมราช 23 3
พังงา 8 6
ภูเก็ต 3 0
ระนอง 5 0
สุราษฎร์ธานี 19 25

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
กระบี่ 50
ชุมพร 68
นครศรีธรรมราช 167
พังงา 42
ภูเก็ต 17
ระนอง 30
สุราษฎร์ธานี 106