รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข ปี พ.ศ. 2563

MAP SHOW HERE
   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 11
ตำบลทั้งหมด 519 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 514 ตำบล
จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
กระบี่ 8 53
ชุมพร 8 69
นครศรีธรรมราช 23 170
พังงา 8 45
ภูเก็ต 3 17
ระนอง 5 30
สุราษฎร์ธานี 19 130

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
ชุมพร 1
พังงา 3
สุราษฎร์ธานี 1