รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข ปี พ.ศ. 2563

MAP SHOW HERE
   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 10
ตำบลทั้งหมด 613 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 8 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
มุกดาหาร 7 1
ยโสธร 9 0
ศรีสะเกษ 22 6
อำนาจเจริญ 7 1
อุบลราชธานี 25 0

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
มุกดาหาร 52
ยโสธร 79
ศรีสะเกษ 200
อำนาจเจริญ 55
อุบลราชธานี 219