รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข ปี พ.ศ. 2563

MAP SHOW HERE
   ข้อมูลสถิติภาพรวม เขตสุขภาพที่ 1
ตำบลทั้งหมด 769 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 17 ตำบล
จังหวัด จำนวนอำเภอ ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
เชียงราย 18 4
เชียงใหม่ 25 0
น่าน 15 0
พะเยา 9 11
แพร่ 8 1
แม่ฮ่องสอน 7 0
ลำปาง 13 0
ลำพูน 8 1

   จำนวนตำบลที่ยังไม่ระบุประเด็น
จังหวัด ตำบล (จำนวน)
เชียงราย 120
เชียงใหม่ 204
น่าน 99
พะเยา 57
แพร่ 77
แม่ฮ่องสอน 45
ลำปาง 100
ลำพูน 50