รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข จังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2563

   ข้อมูลสถิติภาพรวม จังหวัดสระแก้ว
ตำบลทั้งหมด 59 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 55 ตำบล
จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์
อำเภอ จำนวนตำบล ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
เขาฉกรรจ์ 4 4
คลองหาด 7 3
โคกสูง 4 4
ตาพระยา 5 5
เมืองสระแก้ว 8 8
วังน้ำเย็น 4 4
วังสมบูรณ์ 3 3
วัฒนานคร 11 11
อรัญประเทศ 13 13