รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2563

   ข้อมูลสถิติภาพรวม จังหวัดปราจีนบุรี
ตำบลทั้งหมด 65 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 65 ตำบล
จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์
อำเภอ จำนวนตำบล ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
กบินทร์บุรี 14 14
นาดี 6 6
บ้านสร้าง 9 9
ประจันตคาม 9 9
เมืองปราจีนบุรี 13 13
ศรีมหาโพธิ 10 10
ศรีมโหสถ 4 4