รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2563

   ข้อมูลสถิติภาพรวม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำบลทั้งหมด 93 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 93 ตำบล
จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์