รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข จังหวัดตราด ปี พ.ศ. 2563

   ข้อมูลสถิติภาพรวม จังหวัดตราด
ตำบลทั้งหมด 38 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 38 ตำบล
จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์
อำเภอ จำนวนตำบล ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
เกาะกูด 2 2
เกาะช้าง 2 2
เขาสมิง 8 8
คลองใหญ่ 3 3
บ่อไร่ 5 5
เมืองตราด 14 14
แหลมงอบ 4 4