รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2563

   ข้อมูลสถิติภาพรวม จังหวัดระยอง
ตำบลทั้งหมด 58 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 56 ตำบล
จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์
อำเภอ จำนวนตำบล ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
แกลง 15 14
เขาชะเมา 4 3
นิคมพัฒนา 4 4
บ้านค่าย 7 7
บ้านฉาง 3 3
ปลวกแดง 6 6
เมืองระยอง 15 15
วังจันทร์ 4 4