รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2563

   ข้อมูลสถิติภาพรวม จังหวัดชลบุรี
ตำบลทั้งหมด 92 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 88 ตำบล
จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์
อำเภอ จำนวนตำบล ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
เกาะจันทร์ 2 2
เกาะสีชัง 1 1
บ่อทอง 6 6
บางละมุง 8 8
บ้านบึง 8 8
พนัสนิคม 20 20
พานทอง 11 7
เมืองชลบุรี 18 18
ศรีราชา 8 8
สัตหีบ 5 5
หนองใหญ่ 5 5