รายงานแสดงจำนวนตำบลคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นแบบชุมชุนสร้างสุข จังหวัดสมุทรปราการ ปี พ.ศ. 2563

   ข้อมูลสถิติภาพรวม จังหวัดสมุทรปราการ
ตำบลทั้งหมด 50 ตำบล
จำนวนตำบลที่รายงานผล 46 ตำบล
จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์
อำเภอ จำนวนตำบล ตำบลที่ระบุประเด็นแล้ว (จำนวน)
บางบ่อ 8 7
บางพลี 6 5
บางเสาธง 3 3
พระประแดง 15 15
พระสมุทรเจดีย์ 5 4
เมืองสมุทรปราการ 13 12