รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมชน


เขตสุขภาพ จำนวน
ตำบล

จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
เคาะ
ประตูบ้าน

จำนวน
หลังคาเรือนที่
อสม.เคาะประตูบ้าน


เฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง (คน) เยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน (สะสม) อสม.ติดตาม
กลุ่มเสี่ยง
(Home quarantine)
และปฏิบัติงาน
ณ จุดคัดกรอง
ของชุมชน
อสม.
เคาะประตูบ้าน
ค้นหากลุ่มเสี่ยง
อสม.
กลุ่มสนับสนุน
เช่น อสม.สูงอายุ
มีโรคประจำตัว
ตั้งครรภ์
ให้นมบุตรฯลฯ
อสม. ที่ปฏิบัติ
งานอื่น
เดินทาง
มาจาก
ต่างประเทศ
เดินทาง
มาจาก
กรุงเทพ/ปริมณฑล
ไปร่วม/ใกล้ชิด
กับกลุ่มคน
ในพื้นที่เสี่ยง
อยู่ใน
ระยะติดตาม
(ยังไม่ครบ 14 วัน)
ติดตามครบ
14 วัน
มีอาการสำคัญ
และส่งต่อเจ้าหน้าที่
เขตสุขภาพที่ 1 769 769 1,649,401 5,196 66,370 34,345 22,971 76,905 242 33,458 48,061 8,521 2,128
เขตสุขภาพที่ 2 426 426 952,773 2,094 40,018 28,172 14,855 53,826 253 21,132 13,898 4,330 1,107
เขตสุขภาพที่ 3 420 420 688,910 1,326 54,826 16,383 16,006 55,165 153 15,455 19,956 4,846 1,464
เขตสุขภาพที่ 4 713 715 1,786,715 1,502 34,386 6,008 932 39,434 92 11,837 20,135 4,768 1,688
เขตสุขภาพที่ 5 635 618 1,155,332 1,394 40,982 15,204 6,741 47,451 174 14,877 26,813 5,040 2,530
เขตสุขภาพที่ 6 531 516 881,992 4,706 25,182 19,978 8,200 45,234 154 7,436 17,332 5,669 2,110
เขตสุขภาพที่ 7 660 660 1,319,682 3,978 106,398 33,850 32,434 104,467 326 35,344 30,383 11,530 2,133
เขตสุขภาพที่ 8 644 644 1,311,231 8,899 122,833 63,241 9,338 169,817 731 30,351 31,415 6,856 2,141
เขตสุขภาพที่ 9 761 741 1,168,087 5,441 113,036 15,074 45,371 90,919 363 31,982 29,697 4,662 1,253
เขตสุขภาพที่ 10 613 613 1,057,450 1,954 79,519 13,513 33,597 57,758 278 16,288 15,529 3,651 1,163
เขตสุขภาพที่ 11 519 517 1,148,965 1,709 36,695 15,425 19,217 56,346 135 14,639 12,647 2,324 850
เขตสุขภาพที่ 12 565 557 925,715 37,339 30,278 25,954 19,667 78,330 677 15,093 16,383 2,355 760
รวม 7,256 7,196 14,046,253 75,538 750,523 287,147 229,329 875,652 3,578 247,892 282,249 64,552 19,327
หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงที่ไม่ใช่กรุงเทพ/ปริมณฑล ให้ใส่ข้อมูลในช่อง ไปร่วม/ใกล้ชิดกับกลุ่มคนในพื้นที่เสี่ยง