รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมชน


เขตสุขภาพ จำนวน
ตำบล
จำนวน
ตำบล
กลุ่มเสี่ยง
จำนวนตำบล
กลุ่มเสี่ยง
ที่เคาะประตูบ้าน
เฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง (คน) เยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน (สะสม) อสม.ติดตาม
กลุ่มเสี่ยง
(Home quarantine)
และปฏิบัติงาน
ณ จุดคัดกรอง
ของชุมชน
อสม.
เคาะประตูบ้าน
ค้นหากลุ่มเสี่ยง
อสม.
กลุ่มสนับสนุน
เช่น อสม.สูงอายุ
มีโรคประจำตัว
ตั้งครรภ์
ให้นมบุตรฯลฯ
อสม. ที่ปฏิบัติ
งานอื่น
เดินทาง
มาจาก
ต่างประเทศ
เดินทาง
มาจาก
กรุงเทพ/ปริมณฑล
ไปร่วม/ใกล้ชิด
กับกลุ่มคน
ในพื้นที่เสี่ยง
อยู่ใน
ระยะติดตาม
(ยังไม่ครบ 14 วัน)
ติดตามครบ
14 วัน
มีอาการสำคัญ
และส่งต่อเจ้าหน้าที่
เขตสุขภาพที่ 1 769 764 1,640,179 5,075 60,408 33,534 26,276 69,244 230 33,458 48,061 8,521 2,128
เขตสุขภาพที่ 2 426 425 903,537 2,054 38,623 22,969 18,161 42,042 235 21,132 13,898 4,330 1,107
เขตสุขภาพที่ 3 420 419 678,434 1,271 51,104 14,804 22,065 47,433 141 15,455 19,956 4,846 1,464
เขตสุขภาพที่ 4 713 715 1,781,566 1,439 31,044 4,925 10,815 25,918 90 11,837 20,135 4,768 1,688
เขตสุขภาพที่ 5 635 615 1,150,292 1,342 39,752 13,530 8,040 44,289 164 14,877 26,813 5,040 2,530
เขตสุขภาพที่ 6 531 507 804,828 4,623 22,660 17,903 10,471 39,157 154 7,436 17,332 5,669 2,110
เขตสุขภาพที่ 7 660 660 1,315,594 3,958 102,227 32,783 35,264 97,211 320 35,344 30,383 11,530 2,133
เขตสุขภาพที่ 8 644 644 1,295,927 7,004 100,189 53,490 33,348 104,891 524 30,351 31,415 6,856 2,141
เขตสุขภาพที่ 9 761 717 1,127,175 5,155 103,481 13,200 49,500 76,187 352 31,982 29,697 4,662 1,253
เขตสุขภาพที่ 10 613 613 1,055,982 1,944 75,453 13,498 35,520 51,109 273 16,288 15,529 3,651 1,163
เขตสุขภาพที่ 11 519 454 955,991 1,699 33,609 14,345 25,288 41,013 132 14,639 12,647 2,324 850
เขตสุขภาพที่ 12 565 545 826,520 35,790 26,205 23,743 24,138 55,304 622 15,093 16,383 2,355 760
รวม 7,256 7,078 13,536,025 71,354 684,755 258,724 298,886 693,798 3,237 247,892 282,249 64,552 19,327
หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงที่ไม่ใช่กรุงเทพ/ปริมณฑล ให้ใส่ข้อมูลในช่อง ไปร่วม/ใกล้ชิดกับกลุ่มคนในพื้นที่เสี่ยง