รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมชน


เขตสุขภาพ จำนวน
ตำบล

จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
เคาะ
ประตูบ้าน

จำนวน
หลังคาเรือนที่
อสม.เคาะประตูบ้าน


เฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง (คน) เยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน (สะสม) อสม.ติดตาม
กลุ่มเสี่ยง
(Home quarantine)
และปฏิบัติงาน
ณ จุดคัดกรอง
ของชุมชน
อสม.
เคาะประตูบ้าน
ค้นหากลุ่มเสี่ยง
อสม.
กลุ่มสนับสนุน
เช่น อสม.สูงอายุ
มีโรคประจำตัว
ตั้งครรภ์
ให้นมบุตรฯลฯ
อสม. ที่ปฏิบัติ
งานอื่น
เดินทาง
มาจาก
ต่างประเทศ
เดินทาง
มาจาก
กรุงเทพ/ปริมณฑล
ไปร่วม/ใกล้ชิด
กับกลุ่มคน
ในพื้นที่เสี่ยง
อยู่ใน
ระยะติดตาม
(ยังไม่ครบ 14 วัน)
ติดตามครบ
14 วัน
มีอาการสำคัญ
และส่งต่อเจ้าหน้าที่
เขตสุขภาพที่ 1 769 769 1,656,267 5,170 67,584 34,347 21,540 79,976 242 33,458 48,061 8,521 2,128
เขตสุขภาพที่ 2 426 426 955,707 2,041 39,887 27,472 14,787 52,962 252 21,132 13,898 4,330 1,107
เขตสุขภาพที่ 3 420 420 686,866 1,270 54,450 16,554 3,333 68,840 147 15,455 19,956 4,846 1,464
เขตสุขภาพที่ 4 713 715 1,788,473 1,485 34,017 5,986 847 38,749 122 11,837 20,135 4,768 1,688
เขตสุขภาพที่ 5 635 618 1,158,522 1,407 40,902 15,219 6,515 47,343 174 14,877 26,813 5,040 2,530
เขตสุขภาพที่ 6 531 518 887,298 4,459 24,698 19,314 7,646 44,080 140 7,436 17,332 5,669 2,110
เขตสุขภาพที่ 7 660 660 1,309,362 3,833 102,955 32,238 30,173 102,037 312 35,344 30,383 11,530 2,133
เขตสุขภาพที่ 8 644 644 1,313,334 8,845 121,789 63,442 6,586 172,043 721 30,351 31,415 6,856 2,141
เขตสุขภาพที่ 9 761 741 1,169,569 5,395 111,242 15,012 37,931 96,473 355 31,982 29,697 4,662 1,253
เขตสุขภาพที่ 10 613 613 1,057,525 1,958 79,730 13,588 33,097 58,533 281 16,288 15,529 3,651 1,163
เขตสุขภาพที่ 11 519 517 1,148,344 1,708 36,474 14,945 19,036 56,648 135 14,639 12,647 2,324 850
เขตสุขภาพที่ 12 565 558 936,038 37,056 30,431 25,952 19,468 79,352 685 15,093 16,383 2,355 760
รวม 7,256 7,199 14,067,305 74,627 744,159 284,069 200,959 897,036 3,566 247,892 282,249 64,552 19,327
หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงที่ไม่ใช่กรุงเทพ/ปริมณฑล ให้ใส่ข้อมูลในช่อง ไปร่วม/ใกล้ชิดกับกลุ่มคนในพื้นที่เสี่ยง