รายงาน อสม. เฝ้าระวัง แรงงานกลับบ้าน(เริ่มบันทึก 28 มิ.ย.64)


เขตสุขภาพ จำนวน
ตำบล

จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
เคาะ
ประตูบ้าน

จำนวน
หลังคาเรือนที่
อสม.เคาะประตูบ้าน


เฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง (คน) เยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน (สะสม)
เดินทาง
มาจาก
ต่างประเทศ
เดินทางมาจาก
กรุงเทพ/ปริมณฑล/
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไปร่วม/ใกล้ชิด
กับกลุ่มคน
สถานที่เสี่ยง
อยู่ใน
ระยะติดตาม
(ยังไม่ครบ 14 วัน)
ติดตามครบ
14 วัน
มีอาการสำคัญ
และส่งต่อเจ้าหน้าที่
ติดเชื้อโควิด
(คน)
เขตสุขภาพที่ 1 769 93 172,136 23 5,791 1,350 1,135 4,170 90 17
เขตสุขภาพที่ 2 426 87 167,374 27 5,445 18,879 1,980 22,307 42 83
เขตสุขภาพที่ 3 420 27 31,704 0 522 153 146 408 9 9
เขตสุขภาพที่ 4 713 175 257,237 6 3,461 19,520 5,319 17,103 1,444 1,646
เขตสุขภาพที่ 5 635 178 125,530 4 1,634 1,412 1,592 1,357 166 557
เขตสุขภาพที่ 6 531 99 67,838 2 703 1,069 785 1,078 65 120
เขตสุขภาพที่ 7 660 556 821,772 91 21,436 5,384 10,649 11,953 1,618 1,393
เขตสุขภาพที่ 8 644 210 323,735 140 13,866 3,451 4,761 8,319 294 585
เขตสุขภาพที่ 9 761 104 148,064 13 6,030 2,787 2,828 3,663 133 175
เขตสุขภาพที่ 10 613 83 83,432 18 5,085 1,054 2,510 3,087 174 91
เขตสุขภาพที่ 11 519 78 122,979 10 3,596 1,064 1,247 1,423 22 593
เขตสุขภาพที่ 12 565 41 38,153 7 560 1,593 785 1,390 187 196
รวม 7,256 1,731 2,359,954 341 68,129 57,716 33,737 76,258 4,244 5,465
หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงที่ไม่ใช่กรุงเทพ/ปริมณฑล ให้ใส่ข้อมูลในช่อง ไปร่วม/ใกล้ชิดกับกลุ่มคนในพื้นที่เสี่ยง