รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมชน


เขตสุขภาพ จำนวน
ตำบล

จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
เคาะ
ประตูบ้าน

จำนวน
หลังคาเรือนที่
อสม.เคาะประตูบ้าน


เฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง (คน) เยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน (สะสม) อสม.ติดตาม
กลุ่มเสี่ยง
(Home quarantine)
และปฏิบัติงาน
ณ จุดคัดกรอง
ของชุมชน
อสม.
เคาะประตูบ้าน
ค้นหากลุ่มเสี่ยง
อสม.
กลุ่มสนับสนุน
เช่น อสม.สูงอายุ
มีโรคประจำตัว
ตั้งครรภ์
ให้นมบุตรฯลฯ
อสม. ที่ปฏิบัติ
งานอื่น
เดินทาง
มาจาก
ต่างประเทศ
เดินทาง
มาจาก
กรุงเทพ/ปริมณฑล
ไปร่วม/ใกล้ชิด
กับกลุ่มคน
ในพื้นที่เสี่ยง
อยู่ใน
ระยะติดตาม
(ยังไม่ครบ 14 วัน)
ติดตามครบ
14 วัน
มีอาการสำคัญ
และส่งต่อเจ้าหน้าที่
เขตสุขภาพที่ 1 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 2 426 1 697 0 8 0 15 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 3 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 4 713 1 3,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 5 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 6 531 18 4,645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 7 660 6 5,592 0 187 224 308 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 8 644 1 1,822 7 107 0 6 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 9 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 10 613 3 5,253 3 343 5 244 99 3 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 11 519 2 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขตสุขภาพที่ 12 565 1 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 7,256 33 23,002 10 645 229 573 99 3 0 0 0 0
หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงที่ไม่ใช่กรุงเทพ/ปริมณฑล ให้ใส่ข้อมูลในช่อง ไปร่วม/ใกล้ชิดกับกลุ่มคนในพื้นที่เสี่ยง