รายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมชน


เขตสุขภาพ จำนวน
ตำบล

จำนวน
ตำบลที่
รายงาน
เคาะ
ประตูบ้าน

จำนวน
หลังคาเรือนที่
อสม.เคาะประตูบ้าน


เฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง (คน) เยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน (สะสม) อสม.ติดตาม
กลุ่มเสี่ยง
(Home quarantine)
และปฏิบัติงาน
ณ จุดคัดกรอง
ของชุมชน
อสม.
เคาะประตูบ้าน
ค้นหากลุ่มเสี่ยง
อสม.
กลุ่มสนับสนุน
เช่น อสม.สูงอายุ
มีโรคประจำตัว
ตั้งครรภ์
ให้นมบุตรฯลฯ
อสม. ที่ปฏิบัติ
งานอื่น
เดินทาง
มาจาก
ต่างประเทศ
เดินทาง
มาจาก
กรุงเทพ/ปริมณฑล
ไปร่วม/ใกล้ชิด
กับกลุ่มคน
ในพื้นที่เสี่ยง
อยู่ใน
ระยะติดตาม
(ยังไม่ครบ 14 วัน)
ติดตามครบ
14 วัน
มีอาการสำคัญ
และส่งต่อเจ้าหน้าที่
เขตสุขภาพที่ 1 769 769 1,660,539 5,226 68,123 34,533 21,866 80,170 247 33,458 48,061 8,521 2,128
เขตสุขภาพที่ 2 426 426 955,089 2,095 40,208 28,068 14,837 53,595 253 21,132 13,898 4,330 1,107
เขตสุขภาพที่ 3 420 420 687,991 1,278 55,110 16,544 3,340 69,527 147 15,455 19,956 4,846 1,464
เขตสุขภาพที่ 4 713 715 1,794,784 1,512 34,507 6,032 848 39,331 126 11,837 20,135 4,768 1,688
เขตสุขภาพที่ 5 635 618 1,157,226 1,406 41,097 15,224 6,712 47,589 174 14,877 26,813 5,040 2,530
เขตสุขภาพที่ 6 531 518 892,000 4,729 25,384 20,052 7,934 45,620 154 7,436 17,332 5,669 2,110
เขตสุขภาพที่ 7 660 660 1,317,634 3,962 105,748 33,849 31,908 104,649 326 35,344 30,383 11,530 2,133
เขตสุขภาพที่ 8 644 644 1,314,309 8,918 123,400 63,721 6,688 173,996 722 30,351 31,415 6,856 2,141
เขตสุขภาพที่ 9 761 741 1,168,087 5,438 112,969 15,074 38,471 97,812 362 31,982 29,697 4,662 1,253
เขตสุขภาพที่ 10 613 613 1,057,525 1,967 79,730 13,588 33,097 58,533 281 16,288 15,529 3,651 1,163
เขตสุขภาพที่ 11 519 517 1,149,014 1,714 36,722 15,433 19,118 56,564 135 14,639 12,647 2,324 850
เขตสุขภาพที่ 12 565 557 935,540 37,038 30,467 25,954 19,361 79,646 685 15,093 16,383 2,355 760
รวม 7,256 7,198 14,089,738 75,283 753,465 288,072 204,180 907,032 3,612 247,892 282,249 64,552 19,327
หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงที่ไม่ใช่กรุงเทพ/ปริมณฑล ให้ใส่ข้อมูลในช่อง ไปร่วม/ใกล้ชิดกับกลุ่มคนในพื้นที่เสี่ยง