รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
นครราชสีมา 28,987 4,796 16.55 20,291 4,539 22.37 7,102 4,450 7.68
บุรีรัมย์ 5,240 9,415 179.68 3,668 9,185 250.41 1,284 8,588 81.95
สุรินทร์ 6,713 4,438 66.11 4,699 4,405 93.74 1,645 4,380 32.62
ชัยภูมิ 3,859 1,014 26.28 2,701 1,014 37.54 945 1,014 13.14
รวม 44,799 19,663 43.89 31,359 19,143 61.04 10,976 18,432 167.93