รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
บึงกาฬ 2,533 3,846 151.84 1,773 3,736 210.70 621 3,646 71.97
หนองบัวลำภู 4,509 597 13.24 3,156 597 18.91 1,105 597 6.62
อุดรธานี 9,996 2,245 22.46 6,997 2,245 32.08 2,449 2,245 11.23
เลย 6,369 2,358 37.02 4,458 2,258 50.65 1,560 2,258 17.73
หนองคาย 1,220 4,051 332.05 854 4,051 474.36 299 3,894 159.59
สกลนคร 7,577 2,035 26.86 5,304 2,051 38.67 1,856 2,051 13.53
นครพนม 5,320 869 16.33 3,724 869 23.34 1,303 869 8.17
รวม 37,524 16,001 42.64 26,267 15,807 60.18 9,193 15,560 169.25