รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ขอนแก่น 13,232 2,478 18.73 9,262 2,421 26.14 3,242 2,385 9.01
มหาสารคาม 7,137 2,039 28.57 4,996 2,039 40.81 1,749 2,039 14.28
ร้อยเอ็ด 14,082 2,309 16.40 9,857 2,301 23.34 3,450 2,271 8.06
กาฬสินธุ์ 8,919 3,268 36.64 6,243 3,268 52.34 2,185 3,268 18.32
รวม 43,370 10,094 23.27 30,359 10,029 33.03 10,626 9,963 93.76