รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
สมุทรปราการ 3,591 2,895 80.62 2,514 1,650 65.64 880 725 10.09
ชลบุรี 1,349 211 15.64 944 187 19.80 331 187 6.93
ระยอง 1,690 263 15.56 1,183 4 0.34 414 1 0.03
จันทบุรี 3,455 132 3.82 2,419 132 5.46 846 132 1.91
ตราด 1,721 309 17.95 1,205 309 25.65 422 309 8.98
ฉะเชิงเทรา 3,735 27 0.72 2,615 27 1.03 915 27 0.36
ปราจีนบุรี 6,057 142 2.34 4,240 142 3.35 1,484 142 1.17
สระแก้ว 6,012 898 14.94 4,208 858 20.39 1,473 838 6.97
รวม 27,610 4,877 17.66 19,327 3,309 17.12 6,764 2,361 34.90