รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ราชบุรี 5,202 3,050 58.63 3,641 1,850 50.80 1,274 1,750 16.82
กาญจนบุรี 4,853 7,465 153.82 3,397 7,226 212.71 1,189 6,862 70.70
สุพรรณบุรี 7,236 2,640 36.48 5,065 2,616 51.65 1,773 2,570 17.76
นครปฐม 4,268 4,403 103.16 2,988 3,308 110.72 1,046 1,333 15.62
สมุทรสาคร 1,495 12 0.80 1,047 12 1.15 366 0 0.00
สมุทรสงคราม 0 210 0.00 0 210 0.00 0 210 0.00
เพชรบุรี 3,035 1,900 62.60 2,125 300 14.12 744 300 4.94
ประจวบคีรีขันธ์ 3,145 1,465 46.58 2,202 305 13.85 771 305 4.85
รวม 29,234 21,145 72.33 20,464 15,827 77.34 7,162 13,330 186.11