รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
นนทบุรี 2,578 3,017 117.03 1,805 3,004 166.46 632 2,951 57.23
ปทุมธานี 5,805 289 4.98 4,064 289 7.11 1,422 289 2.49
พระนครศรีอยุธยา 4,868 1,367 28.08 3,408 1,209 35.48 1,193 1,055 10.84
อ่างทอง 976 92 9.43 683 92 13.47 239 64 3.28
ลพบุรี 5,195 351 6.76 3,637 336 9.24 1,273 336 3.23
สิงห์บุรี 732 293 40.03 512 293 57.18 179 259 17.69
สระบุรี 2,973 176 5.92 2,081 176 8.46 728 176 2.96
นครนายก 1,202 1,230 102.33 841 861 102.33 294 410 17.05
รวม 24,329 6,815 28.01 17,030 6,260 36.76 5,961 5,540 92.94