รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
อุตรดิตถ์ 5,397 654 12.12 3,778 654 17.31 1,322 424 3.93
ตาก 7,865 166 2.11 5,506 15 0.27 1,927 15 0.10
สุโขทัย 4,738 648 13.68 3,317 743 22.40 1,161 743 7.84
พิษณุโลก 7,071 390 5.52 4,950 390 7.88 1,732 390 2.76
เพชรบูรณ์ 4,953 1,271 25.66 3,467 1,233 35.56 1,213 1,233 12.45
รวม 30,024 3,129 10.42 21,017 3,035 14.44 7,356 2,805 38.13