รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
สงขลา 9,888 465 4.70 6,922 465 6.72 2,423 465 2.35
สตูล 1,407 358 25.44 985 358 36.35 345 358 12.72
ตรัง 4,234 297 7.01 2,964 294 9.92 1,037 287 3.39
พัทลุง 3,709 880 23.73 2,596 785 30.24 909 641 8.64
ปัตตานี 1,952 55 2.82 1,366 55 4.03 478 55 1.41
ยะลา 2,821 91 3.23 1,975 91 4.61 691 91 1.61
นราธิวาส 2,209 0 0.00 1,546 0 0.00 541 0 0.00
รวม 26,220 2,146 8.18 18,354 2,048 11.16 6,424 1,897 29.53