รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
นครศรีธรรมราช 11,665 139 1.19 8,166 139 1.70 2,858 139 0.60
กระบี่ 2,518 2,818 111.91 1,763 2,485 140.98 617 2,400 47.66
พังงา 1,544 494 31.99 1,081 554 51.26 378 457 14.80
ภูเก็ต 252 17 6.75 176 17 9.64 62 17 3.37
สุราษฎร์ธานี 6,144 3,378 54.98 4,301 3,308 76.92 1,505 3,073 25.01
ระนอง 0 984 0.00 0 977 0.00 0 977 0.00
ชุมพร 3,373 2,225 65.97 2,361 2,227 94.32 826 2,000 29.65
รวม 25,496 10,055 39.44 17,847 9,707 54.39 6,247 9,063 145.09