รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
ศรีสะเกษ 8,396 1,180 14.05 5,877 1,209 20.57 2,057 1,189 7.08
อุบลราชธานี 17,098 1,779 10.40 11,969 1,527 12.76 4,189 1,448 4.23
ยโสธร 1,986 1,225 61.68 1,390 1,168 84.02 487 1,168 29.41
อำนาจเจริญ 3,269 1,012 30.96 2,288 869 37.98 801 771 11.79
มุกดาหาร 3,088 135 4.37 2,162 135 6.25 757 135 2.19
รวม 33,837 5,331 15.75 23,686 4,908 20.72 8,290 4,711 56.83