รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

จังหวัด อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เชียงใหม่ 12,900 674 5.22 9,030 672 7.44 3,161 672 2.60
ลำพูน 5,582 20 0.36 3,907 20 0.51 1,368 20 0.18
ลำปาง 10,614 781 7.36 7,430 781 10.51 2,600 781 3.68
แพร่ 4,566 1,004 21.99 3,196 1,157 36.20 1,119 1,157 12.67
น่าน 2,500 74 2.96 1,750 74 4.23 613 74 1.48
พะเยา 5,182 2,717 52.43 3,627 2,692 74.21 1,270 2,618 25.26
เชียงราย 12,121 2,676 22.08 8,485 2,404 28.33 2,970 2,304 9.50
แม่ฮ่องสอน 686 479 69.83 480 465 96.83 168 453 33.02
รวม 54,151 8,425 15.56 37,906 8,265 21.80 13,267 8,079 60.90