ยืนยันสถานะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บัญชี 1

ยืนยันสถานะอสม.บช.1 จำนวน 485 ราย จากการตรวจสอบข้อมูลยกเลิกการใช้งานบัตร Smart Card จำนวน 5,709 ราย

เอกสารแนบ

โพสต์เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563