ถาม-ตอบ การเบิกจ่ายเงิน อสม. ผ่านระบบ e-Payment

Q :  เรื่องธนาคาร. ธกส. และออมสินต้องเปลี่ยนจำนวนตัวเลขบัญชีด้วยไหม

A :  กรณี  ธนาคาร ธกส.
      กรณี หน้าสมุดบัญชีเงินฝาก มีเลขบัญชี 10 หลัก ขอให้นำสมุดบัญชีไปให้ธนาคาร ลงเลขบัญชีใหม่ เป็น 12 หลักค่ะ

      กรณี ธนาคารออมสิน
      สามารถใช้ได้ทั้ง 2 รูปแบบ ตามหน้าสมุดบัญชี
ถ้ามี 12 หลัก คือเลขบัญชีรูปแบบปัจจุบัน ห้ามเติมเลขใดๆเพิ่มเติม
ถ้ามี 15 หลัก คือเลขบัญชีรุ่นเก่า ก็ยังสามารถใช้ได้
ห้ามตัดเลขใดๆออก หรือจะนำสมุดไปให้ ธนาคารลงเลขบัญชีที่เป็นรูปแบบใหม่ 12 หลักให้ก็ได้ค่ะ

Q : ผลการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง แล้วแจ้งว่า "จำหน่าย" คืออะไร

A : รายการบุคคลนั้นถูกจำหน่ายออกจากทะเบียนบ้านมีหลายกรณี ได้แก่
      - กรณีบุคคลมีขื่อซ้ำใน ทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 แห่ง
      - กรณีบุคคลมีขื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ
      - กรณีตายแต่ยังไม่ได้จำหน่ายตาย
      - กรณีบุคคลสาบสูญ
      - กรณีบุคคลสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

Q : กรณีดูข้อมูล อสม. แล้วว่าตรงกับบัตร ปชช. แต่กรมบัญชีกลาง แจ้งผลการตรวจสอบว่า "ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์" จะแก้ไขอย่างไร

A : ตรวจสอบข้อมูลในระบบ thaiphc.net ว่าบันทึกชื่อ-นามสกุล ไว้ถูกต้องหรือไม่ เช่น ชื่อ หรือนามสกุล ที่มีสระแอ "แ" บางราย คีย์ เป็น สระเอ 2 ตัว
      ทำให้เมื่อตรวจสอบกับข้อมูลกรมการปกครองจึงแจ้งว่าข้อมูลไม่ตรงกันค่ะ

Q : บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินค่าป่วยการ อสม. สามารถใช้บัญชีได้ทุกธนาคาร หรือไม่

A : สามารถใช้บัญชีได้ทุกธนาคารโดยไม่ถูกหักค่าธรรมเนียม กำหนดวันโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ภายในวันที่ 19 ของทุกเดือน และโอนเข้าเลขที่บัญชีธนาคาร  ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน หากเดือนใด วันที่ 19 และ 20 ตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนวันโอนเงินเร็วขึ้น คือ โอนในวันทำการก่อนวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ การรับเงินโอนจากภาครัฐ ด้วยพร้อมเพย์ จะต้องเป็นบัญชีที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เท่านั้น
กรณี ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ จะไม่สามารถใช้รับเงินผ่านรบบนี้ได้ค่ะ

Q : ประเภทบัญชีที่ใช้รับเงินมีอะไรบ้าง

A : ประเภท ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด
      ยกเว้น บัญชีเงินฝากประจำ  บัญชีออมทรัพย์พิเศษ หรือบัญชีที่มีเงื่อนไขการฝากหรือถอนเงิน ค่ะ

Q : กลุ่มสิทธิ 111 และ 112 คืออะไร

A : 111# หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (สสจ.)  จะมีสิทธิการใช้งานดังนี้
      >>> จัดการข้อมูล
             อนุมัติข้อมูลผู้มีสิทธิสวัสดิการสังคม(พิจารณาตรวจสอบข้อมูล + บันทึกผลอนุมัติ)
             ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิสวัสดิการสังคม
             ข้อมูลเรียกเงินคืนจากการจ่ายไม่ถูกต้อง
      >>> ตรวจสอบ
             ตรวจสอบรายการขอเบิก(พิจารณาตรวจสอบข้อมูล + บันทึกผลอนุมัติ)
      >>> รายงาน
             ตรวจสอบการจ่ายเงิน
             รายละเอียดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ
             สรุปการลงทะเบียนขอรับสิทธิ
             สรุปการจ่ายเงิน
             การจ่ายเงินรายบุคคล
             รายละเอียดการจ่ายเงินรายบุคคล
             สรุปข้อมูลผู้มีสิทธิ
             หนังสือแจ้งขอส่งข้อมูลขอเบิกส่งกรมบัญชีกลาง
             รายงานตรวจสอบรายการอนุมัติขอเบิก
      >>> ประมวลผล
             ประมวลผลเตรียมรายการขอเบิก(พิจารณาตรวจสอบข้อมูล + บันทึกผลอนุมัติ)
      >>> ข้อมูลพื้นฐาน
            กำหนดโควต้าสำหรับหน่วยงาน

    112# ผู้ปฏิบัติ (สสจ.) จะมีสิทธิการใช้งาน ดังนี้

      >>> จัดการข้อมูล
             อนุมัติข้อมูลผู้มีสิทธิสวัสดิการสังคม(ดูข้อมูลอนุมัติ)
             ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิสวัสดิการสังคม
             ข้อมูลเรียกเงินคืนจากการจ่ายไม่ถูกต้อง
       >>>ตรวจสอบ
             ตรวจสอบรายการขอเบิก(พิจารณาตรวจสอบข้อมูล)
       >>> รายงาน
             ตรวจสอบการจ่ายเงิน
             รายละเอียดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ
             สรุปการลงทะเบียนขอรับสิทธิ
             สรุปการจ่ายเงิน
             การจ่ายเงินรายบุคคล
             รายละเอียดการจ่ายเงินรายบุคคล
             สรุปข้อมูลผู้มีสิทธิ
             หนังสือแจ้งขอส่งข้อมูลขอเบิกส่งกรมบัญชีกลาง
             รายงานตรวจสอบรายการอนุมัติขอเบิก
      >>> ประมวลผล
            ประมวลผลเตรียมรายการขอเบิก(พิจารณาตรวจสอบข้อมูล)
      >>> ข้อมูลพื้นฐาน
            กำหนดโควต้าสำหรับหน่วยงานคำถามเพิ่มเติมตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

โพสต์เมื่อ 1 สิงหาคม 2561